1 - 8 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முதல் பருவம் முடிந்து பள்ளி திறக்கும் தேதி மாற்றம்.

 

1 - 8 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முதல் பருவம் முடிந்து பள்ளி திறக்கும் தேதி அறிவிப்பு.

* 6-8 reopen on 03.10.2023

* 1-5 school reopen on 09.10.2023

Term 1 leave and term 2 reopen Proceedings 👇

Download