பள்ளிக் கல்வி - தமிழ்நாடு மேல்நிலைக் கல்விப் பணி - 2% ஒதுக்கீட்டின்படி அமைச்சுப் பணியில் இருந்து முதுகலை ஆசிரியராக பணி மாறுதல் மூலம் நியமனம் செய்ய பணியாளர்களின் பட்டியல் அனுப்புதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் (மேல்நிலைக் கல்வி) செயல்முறைகள்!!! குறிப்பு: அரசிதழ் 36, நாள்: 30.01.2020 ஐ பின்பற்றி செயல்பட உத்தரவு!!

 

பள்ளிக் கல்வி - தமிழ்நாடு மேல்நிலைக் கல்விப் பணி - 2% ஒதுக்கீட்டின்படி அமைச்சுப் பணியில் இருந்து முதுகலை ஆசிரியராக பணி மாறுதல் மூலம் நியமனம் செய்ய பணியாளர்களின் பட்டியல் அனுப்புதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் (மேல்நிலைக் கல்வி) செயல்முறைகள்!!! குறிப்பு: அரசிதழ் 36, நாள்: 30.01.2020 ஐ பின்பற்றி செயல்பட உத்தரவு!!

பள்ளிக் கல்வி - தமிழ்நாடு மேல்நிலைக் கல்விப் பணி - 2% ஒதுக்கீட்டின்படி அமைச்சுப் பணியில் இருந்து முதுகலை ஆசிரியராக பணி மாறுதல் மூலம் நியமனம் செய்ய பணியாளர்களின் பட்டியல் அனுப்புதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் (மேல்நிலைக் கல்வி) செயல்முறைகள்!!! குறிப்பு: அரசிதழ் 36, நாள்: 30.01.2020 ஐ பின்பற்றி செயல்பட உத்தரவு!!