ஆசிரியர் மாறுதல் கலந்தாய்வு பள்ளிக் கல்வித் துறை செயலர் கடிதம் சில விவரங்கள்

 


ஆசிரியர் மாறுதல் கலந்தாய்வு பள்ளிக் கல்வித் துறை செயலர் கடிதம் சில விவரங்கள் 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🎯 2024-2025 பொது மாறுதல் மற்றும் உபரி பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வு நடத்துவதற்கு அரசு கடித எண் 3835/ப.க.5(1) 2024-1, நாள்:29.4.2024 வெளியாகி உள்ளது. Read More Click Here