அகவிலைப்படி உயர்வு... அரசு பணியாளர்களின் புதிய சம்பள விபரம்...

 

த்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஆண்டுக்கு இருமுறை அகவிலைப்படி (DA)/Dearness Relief (DR) அதிகரிக்கப்படுகிறது.
உயர்த்தப்பட்ட DA/DR ஜனவரி 1 மற்றும் ஜூலை முதல் அமல்படுத்தப்படும். Read More