தமிழகம் முழுவதும் ஒன்றிய வாரியாக நிரப்பப்பட வேண்டிய ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் ( BRTE ) பணியிடங்கள் எண்ணிக்கை விவரம் - 2023-24

 

தமிழகம் முழுவதும் ஒன்றிய வாரியாக நிரப்பப்பட வேண்டிய ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் ( BRTE ) பணியிடங்கள் எண்ணிக்கை விவரம் - 2023-24
தமிழகம் முழுவதும்  ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி இணைப்பு -II- ஒன்றிய வாரியாக நிரப்பப்பட வேண்டிய ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் பணியிடங்கள் எண்ணிக்கை விவரம் - 2023-24

BRTE Vacancy List

Click here