பிப்ரவரி 2023ஆம் மாதத்திற்கான ஊதிய பட்டியலில் மேற்கொள்ள வேண்டியவை - கருவூலம் மற்றும் கணக்கு துறை ஆணையாளரின் அறிவுரைகள் :

கருவூலம் மற்றும் கணக்கு துறை ஆணையாளர் அவர்களால் நடத்தப்பட்ட காணொளி கூட்டத்தில் கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.....

பிப்ரவரி 2023 ஆம் மாதத்திற்கான  Payroll Run 12.02.2023 அன்று செய்யப்படும்.

பிப்ரவரி 2023ஆம் மாதத்திற்கான ஊதிய பட்டியலில் மேற்கொள்ள வேண்டிய அனைத்து மாற்றங்களையும் (Income Tax... ect..) 10.02.2023 ற்கு முன்னதாக செய்து கொள்ள தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.*

20.02.2023 ற்கு பிறகு Mark For Recalculation Icon  Remove செய்யப்படும். Read More Click Here