10-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களே உங்களுக்கு ஒரு அறிய வாய்ப்பு !!! கணிதன் தமிழ் வழியில் 48 முழுமதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள்கள் ஆங்கில வழியில் 30 மாதிரி வினாத்தாள்கள் ஒரே பக்கத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்பெறுங்கள்.

10-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களே உங்களுக்கு ஒரு அறிய வாய்ப்பு !!! கணிதன்  தமிழ் வழியில் 48 முழுமதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள்கள் ஆங்கில வழியில் 30 மாதிரி வினாத்தாள்கள் ஒரே பக்கத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்பெறுங்கள்.

48 FULL PORTION MODEL TEST 144 PAGES 10TH MATHEMATICS ENGLISH MEDIUM CLICK HERE 

30 FULL PORTION MODEL TEST 87 PAGES 10TH MATHEMATICS TAMIL MEDIUM CLICK HERE