வள்ளுவர் இன்று இருந்து சென்னையை உலுக்கிய மழை வெள்ளத்தை அனுபவித்திருந்தால் எந்த மாதிரி குறள் எழுதியிருப்பார்... ஒரு கற்பனை படித்ததில் பிடித்தது:

வள்ளுவர் இன்று இருந்து சென்னையை உலுக்கிய மழை வெள்ளத்தை
அனுபவித்திருந்தால் எந்த மாதிரி குறள் எழுதியிருப்பார்... ஒரு கற்பனை
-------------------------
மேட்டினில் வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம்
'போட்'டினில் பின் செல்பவர்
READ MORE CLICK HERE