அரையாண்டுத் தேர்வு -2023 - தேர்வு கால அட்டவணை- சார்ந்து-மாநில திட்ட இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறைகள்.


6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான அரையாண்டுத் தேர்வு -2023 - தேர்வு கால அட்டவணை- சார்ந்து-மாநில திட்ட இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறைகள்.

Half Yearly Exam & Term 2 SA 2023- 6 to 10th Std - Time Table 

Download here