10-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களே நீங்கள் கணிதத்தில் 100க்கு 100 மதிப்பெண்கள் பெறும் வகையில் புத்தகம் முழுவதும் 31 முழு பொது மாதிரி வினாத்தாள்கள் 62 பக்கங்களில் மாணவர்களின் நலன் கருதி வெளியிடுவதில் கல்விக்குரல் பெருமை அடைகிறது.31 PUBLIC EXAM MEGA MODEL QUESTION PAPERS-62 PAGES TM (ONE QUESTION PAPER TWO PAGES ONLY)

10-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களே நீங்கள் கணிதத்தில் 100க்கு 100 மதிப்பெண்கள் பெறும் வகையில் புத்தகம் முழுவதும் 31 முழு பொது மாதிரி வினாத்தாள்கள் 62 பக்கங்களில் மாணவர்களின் நலன் கருதி வெளியிடுவதில் கல்விக்குரல் பெருமை அடைகிறது.

THANKS TO KALVIKURAL CENTUM TEAM:

31 PUBLIC EXAM MEGA MODEL QUESTION PAPERS-62 PAGES TM  (ONE QUESTION PAPER TWO PAGES ONLY)- PDF CLICK HERE

31 PUBLIC EXAM MEGA MODEL QUESTION PAPERS-62 PAGES EM  (ONE QUESTION PAPER TWO PAGES ONLY)- PDF CLICK HERE