நான் முதல்வன் திட்டத்திற்கு மே - 2023 மாதம் பள்ளிக்கு வருகை புரிந்த முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு அதிகபட்சம் 6 நாட்கள் ஈடு செய்யும் விடுப்பு வழங்கி பள்ளி கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு


நான் முதல்வன் திட்டத்திற்கு மே - 2023 மாதம் பள்ளிக்கு வருகை புரிந்த முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு அதிகபட்சம் 6 நாட்கள் ஈடு செய்யும் விடுப்பு வழங்கி பள்ளி கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு...

 DSE - Career Guidance Leave - Download here