1-10 ஆம் வகுப்பு வரை கற்பிக்கும் அனைத்து பாட ஆசிரியர்களுக்கும் -இந்த பதிவில் MODEL NOTES OF LESSON TEMPLATE உள்ளது.இது TAMIL_ENGLISH_MATHS_SCIENCE_SOCIALSCIENCE_ஐந்து பாடங்களுக்கும் உள்ளது.இதனை கொண்டு உங்கள் NOTES OF LESSON-ஐ அனைத்து பாடங்களுக்கும் எழுத முடியும்.

1-10 ஆம் வகுப்பு வரை கற்பிக்கும் அனைத்து பாட ஆசிரியர்களுக்கும் -இந்த பதிவில் MODEL NOTES OF LESSON TEMPLATE உள்ளது.இது TAMIL_ENGLISH_MATHS_SCIENCE_SOCIALSCIENCE_ஐந்து பாடங்களுக்கும் உள்ளது.இதனை கொண்டு உங்கள் NOTES OF LESSON-ஐ அனைத்து பாடங்களுக்கும் எழுத முடியும்.

TAMIL MODEL NOTES OF LESSON TEMPLATE - PDF CLICK HERE

ENGLISH MODEL NOTES OF LESSON TEMPLATE - PDF CLICK HERE

MATHS MODEL NOTES OF LESSON TEMPLATE ->PDF CLICK HERE

SCIENCE MODEL NOTES OF LESSON TEMPLATE ->PDF CLICK HERE

SOCIAL SCIENCE MODEL NOTES OF LESSON TEMPLATE - PDF CLICK HERE