தலைமை வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு உதவும் வகையில் அனைத்து படிவங்களும், நிரப்பட்ட முழுவிவரத்துடன் 25 பக்கங்களில் ORIGINAL FILLED FORM வாக்குச்சாவடிக்கு செல்லும்போது ஒரு PRINTOUT எடுத்து செல்லுங்கள் உங்கள் பணி மிகவும் எளிதாகும்

தலைமை வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு உதவும் வகையில் அனைத்து படிவங்களும், நிரப்பட்ட முழுவிவரத்துடன் 25 பக்கங்களில் ORIGINAL FILLED FORM வாக்குச்சாவடிக்கு செல்லும்போது ஒரு PRINTOUT எடுத்து செல்லுங்கள் உங்கள் பணி மிகவும் எளிதாகும்
  • தலைமை வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு உதவும் வகையில் அனைத்து படிவங்களும், நிரப்பட்ட முழுவிவரத்துடன் 25 பக்கங்களில் ORIGINAL FILLED FORM வாக்குச்சாவடிக்கு செல்லும்போது ஒரு PRINTOUT எடுத்து செல்லுங்கள் உங்கள் பணி மிகவும் எளிதாகும் - PDF CLICK HERE