மாற்றுத் திறனாளிகள், 80 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் கோவிட் - 19 நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட அல்லது நோய் தொற்று இருக்கலாம் என்ற யூகத்திற்கு உரிய வாக்காளர்களுக்கு தபால் வாக்கு முறையில் (விருப்பத்தின் அடிப்படையில்) வாக்களிக்கும் வசதி- தமிழகத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி!!!

 

மாற்றுத் திறனாளிகள்,  80 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் கோவிட் - 19 நோய் தொற்றால்  பாதிக்கப்பட்ட அல்லது நோய் தொற்று இருக்கலாம் என்ற யூகத்திற்கு உரிய வாக்காளர்களுக்கு தபால் வாக்கு முறையில் (விருப்பத்தின் அடிப்படையில்) வாக்களிக்கும் வசதி- தமிழகத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி!!!

மாற்றுத் திறனாளிகள்,  80 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் கோவிட் - 19 நோய் தொற்றால்  பாதிக்கப்பட்ட அல்லது நோய் தொற்று இருக்கலாம் என்ற யூகத்திற்கு உரிய வாக்காளர்களுக்கு தபால் வாக்கு முறையில் (விருப்பத்தின் அடிப்படையில்) வாக்களிக்கும் வசதி- தமிழகத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி!!! Click Here