பள்ளி திறக்கும் நாள் அன்று 19-01-2021மாணவ மாணவியர்கள் அனைவரும் பெற்றோரிடம் கையொப்பம் பெற வேண்டிய படிவங்கள் பள்ளி திறக்கும் நாளான 19 -01-2021 மாணவ மாணவியர்கள் அனைவரும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு படிவங்களையும் எழுதி கட்டாயம் பெற்றோர் கையொப்பம் பெற்று வருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். CLICK HERE TO DOWNLOAD

 


பள்ளி திறக்கும் நாள் அன்று 19-01-2021மாணவ மாணவியர்கள் அனைவரும் பெற்றோரிடம் கையொப்பம் பெற வேண்டிய படிவங்கள் பள்ளி திறக்கும் நாளான 19 -01-2021 மாணவ மாணவியர்கள் அனைவரும்  கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு படிவங்களையும் எழுதி கட்டாயம் பெற்றோர் கையொப்பம் பெற்று வருமாறு  கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.