கல்வித்தொலைக்காட்சி பார்க்கும் உங்கள் மாணவர்களின் கற்றல் அடைவை சோதிக்க வேண்டும்.சோதிப்பதற்கான பதிவேடுகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கல்வித்தொலைக்காட்சி பற்றிய பதிவேடுகள் பராமரிக்க வேண்டும்.பதிவேடுகளின் விவரம். 6 பதிவேடுகளை இங்கு DOWNLOAD செய்யலாம்.

 

கல்வித்தொலைக்காட்சி பார்க்கும் உங்கள் மாணவர்களின் கற்றல் அடைவை  சோதிக்க வேண்டும்.சோதிப்பதற்கான பதிவேடுகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கல்வித்தொலைக்காட்சி பற்றிய பதிவேடுகள் பராமரிக்க வேண்டும்.பதிவேடுகளின் விவரம். 6 பதிவேடுகளை இங்கு DOWNLOAD செய்யலாம்.3) WHATSAPP /NON- WHATSAPP STUDENTS GROUP LIST- CLICK HERE

4) EDUCATIONAL COMMISSIONER & ELE.DIR-INSTRUCTIONS-PDF CLICK HERE


6)KALVI TV TIME -SCHEDULE - PDF - CLICK HERE