அனைத்து வகையான தலைமை ஆசிரியர்கள்,மற்றும் உதவி ஆசிரியர்கள் அனைவரும் பள்ளிக்கு வருகை புரிதல் வேண்டும் மற்றும் வருகை புரிந்த அனைத்து ஆசிரியர்களும் செய்ய வேண்டிய பணிகள் என மொத்தம் 21 பணிகளை மேற்கோள்காட்டி ஆசிரியர்களின் தினசரி நடவடிக்கைகளுக்கு முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் அவர்களின் செயல்முறைகள் :CEO PROCEEDING :

 
  • அனைத்து வகையான தலைமை ஆசிரியர்கள்,மற்றும் உதவி ஆசிரியர்கள் அனைவரும் பள்ளிக்கு வருகை புரிதல் வேண்டும் மற்றும் வருகை புரிந்த அனைத்து ஆசிரியர்களும் செய்ய வேண்டிய பணிகள் என மொத்தம் 21 பணிகளை மேற்கோள்காட்டி ஆசிரியர்களின் தினசரி நடவடிக்கைகளுக்கு முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் அவர்களின் செயல்முறைகள் : CEO PROCEEDING CLICK HERE