பள்ளி காலை வழிபாட்டு செயல்பாடுகள்- 22.11.2022

 

 பள்ளி காலை வழிபாட்டு செயல்பாடுகள்- 22.11.2022

திருக்குறள் :

பால் :அறத்துப்பால் 

இயல்:இல்லறவியல்

 அதிகாரம்:வாழ்க்கைத் துணை நலம்

குறள் : 57
சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மகளிர்
நிறைகாக்கும் காப்பே தலை.

பொருள்:
தம்மைத் தாமே காத்துக்கொண்டு சிறந்த பண்புடன் வாழும் மகளிரை அடிமைகளாக நடத்த எண்ணுவது அறியாமையாகும்.