எண்ணும் எழுத்தும் (July 1,2,3,4 & August 1,2) வாரம் பாடக்குறிப்பு ( Ennum Ezhuthum- Notes of Lesson) PDF:

The Ennum Ezhuthum mission is designed to address the learning gap that is prevalent in the state of Tamil Nadu due to the closure of schools.The vision of Ennum Ezhuthum is to ensure foundational Literacy and Numeracy by 2025.

All students in Tamilnadu by age 8 will be able to read with comprehension and possess basic arithmetic skills. The Ennum Ezhuthum Mission shall commence from the academic year 2022-23 across all government schools of Tamil Nadu.

The mission advocates for a level based integrated approach to build the scientific temperament and social skills through language instruction backed by seminal research conducted in the field of education. The subjects taught in classes 1 to 3 across the state will be Tamil, English and Maths integrated with EVS.

Hence by 2025 all students in Tamil Nadu by age 8 are able to read with comprehension and possess the basic arithmetic skills.

  • எண்ணும் எழுத்தும் July 1வது வாரம் பாடக்குறிப்பு ( Ennum Ezhuthum- Notes of Lesson) PDF CLICK HERE

  • எண்ணும் எழுத்தும் July 2வது வாரம் பாடக்குறிப்பு ( Ennum Ezhuthum- Notes of Lesson) PDF CLICK HERE

  • எண்ணும் எழுத்தும் July 3வது வாரம் பாடக்குறிப்பு ( Ennum Ezhuthum- Notes of Lesson) PDF CLICK HERE

  • எண்ணும் எழுத்தும் July 4 வது வாரம் பாடக்குறிப்பு ( Ennum Ezhuthum- Notes of Lesson) PDF CLICK HERE

  • எண்ணும் எழுத்தும் AUGUST 1 வது வாரம் பாடக்குறிப்பு ( Ennum Ezhuthum- Notes of Lesson) PDF CLICK HERE 

  • எண்ணும் எழுத்தும் AUGUST 2 வது வாரம் பாடக்குறிப்பு ( Ennum Ezhuthum- Notes of Lesson) PDF CLICK HERE  

  • எண்ணும் எழுத்தம் பாடக்குறிப்புப் படிவம் (அனைத்துப் பாடங்கள்)-PDF CLICK HERE