கணித பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு இந்த பதிவில் 6,7,8,9,10 ஆகஸ்டு இரண்டாம் வாரம் -MATHEMATICS TAMIL MEDIUM-08.08.2022-12.08.2022 NOTES OF LESSON ஒரே பக்கத்தில் PDF வடிவில் உள்ளது.

 

கணித பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு இந்த பதிவில் 6,7,8,9,10 ஆகஸ்டு இரண்டாம் வாரம் -08.08.2022-12.08.2022 NOTES OF LESSON ஒரே பக்கத்தில் PDF வடிவில் உள்ளது.

Lesson planning:
 1. Be clear about your goal. What exactly do you want your students to learn in this lesson? 
 2. Know the mathematics. ...
 3. Choose good resources. ...
 4. Select appropriate and purposeful tasks. ...
 5. Less is more. ...
 6. You don't have to start and finish a task in one lesson.
 7. Thanks to kanimaths
 • 6TH MATHEMATICS TAMIL MEDIUM  LESSON PLAN-08.08.2022-12.08.2022 PDF CLICK HERE

 • 7TH MATHEMATICS TAMIL MEDIUM  LESSON PLAN-08.08.2022-12.08.2022 PDF CLICK HERE

 • 8TH MATHEMATICS TAMIL MEDIUM  LESSON PLAN-08.08.2022-12.08.2022 PDF CLICK HERE

 • 9TH MATHEMATICS TAMIL MEDIUM  LESSON PLAN-08.08.2022-12.08.2022 PDF CLICK HERE

 • 10TH MATHEMATICS TAMIL MEDIUM  LESSON PLAN-08.08.2022-12.08.2022 PDF CLICK HERE