பதவி இறக்கம் செய்யப்பட்ட மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களில் 3 பேருக்கு மீண்டும் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களாக பணி மாறுதல் மற்றும் பணியிடம் ஒதுக்கீடு செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு!!!

பதவி இறக்கம் செய்யப்பட்ட மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களில் 3 பேருக்கு மீண்டும் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களாக பணி மாறுதல் மற்றும் பணியிடம் ஒதுக்கீடு செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு!!! Proceeding Click Here