அரசு ஊழியர்கள், தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் அனைத்துவகை ஆசிரியர்களுக்கும் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு.இரண்டு சக்கரம் நான்கு சக்கரம் மற்றும் திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட கடன் தொகை அரசின் மூலம் எவ்வாறு பெற வேண்டும் என்பதற்கான அனைத்து விவரங்களும் அடங்கிய பதிவு-PDF வடிவில் :

அரசு ஊழியர்கள், தலைமை ஆசிரியர்கள்  மற்றும்  அனைத்துவகை ஆசிரியர்களுக்கும் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு.இரண்டு சக்கரம், நான்கு சக்கரம் மற்றும் திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட கடன் தொகை அரசின் மூலம் எவ்வாறு பெற வேண்டும் என்பதற்கான அனைத்து விவரங்களும் அடங்கிய பதிவு- PDF வடிவில் CLICK HERE