அனைத்துவகை ஆசிரியர்களுக்கும் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு -ONLINE CLASS தொடர்பாக தலைமை ஆசிரியர் & ஆசிரியர்கள் பராமரிக்கவேண்டிய பதிவேடுகள்- முதன்மை கல்வி அலுவலர் அவர்களின் செயல்முறைகள்:

 

அனைத்துவகை ஆசிரியர்களுக்கும் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு -ONLINE CLASS தொடர்பாக தலைமை ஆசிரியர் & ஆசிரியர்கள் பராமரிக்கவேண்டிய பதிவேடுகள்- முதன்மை கல்வி அலுவலர் அவர்களின் செயல்முறைகள்- PDF CLICK HERE