அனைத்துவகை தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கவனத்திற்கு தமிழக முதல்வரின் வழிகாட்டுதலின் படி பள்ளி செயல்பாடுகள் மேற்கொள்ள புதிய சேர்க்கை,பாடப்புத்தகம் வழங்கல் மற்றும் கல்வி செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளலாம் என்பதால் பள்ளிக்கு வருகைபுரியும் ஆசிரியர்களின் விவரம் தெரிவித்தல் சார்பு -முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் :

  • அனைத்துவகை தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கவனத்திற்கு தமிழக முதல்வரின் வழிகாட்டுதலின் படி பள்ளி செயல்பாடுகள் மேற்கொள்ள  புதிய சேர்க்கை,பாடப்புத்தகம் வழங்கல் மற்றும் கல்வி செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளலாம் என்பதால் பள்ளிக்கு வருகைபுரியும் ஆசிரியர்களின் விவரம் தெரிவித்தல் சார்பு -முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் : PDF CLICK HERE