ஊதியக்குழுவின் 3 மாத கால அவகாசம் வரும் 10/01/2018 ல் முடிவடைதால் தொடர்ந்து பழைய ஊதியத்தில் தொடர Aeeo அலுவலகத்தில் கொடுக்கப்பட வேண்டிய விண்ணப்பம்!

0 comments:

Post a Comment